Kỹ thuật chấn không để lại dấu trên sản phẩm

đoạn video này mô tả kĩ thuật chấn không để lại dấu vết trên vật liệu